Aansprakelijk stellenvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Aansprakelijk stellen houdt in dat er iets fout is gegaan en iemand daar verantwoordelijk wordt gehouden. Wanneer iemand verantwoordelijk ergens voor is, kan het zijn dat die persoon of instantie kosten zal moeten vergoeden. De officiële definitie van aansprakelijk stellen is dat een persoon aangesproken kan worden om een schade te vergoeden of een verplichting/ verbintenis na te komen.

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid houdt in dat iemand een bepaalde verplichting moet nakomen vanuit een contract of overeenkomst. Wanneer er bijvoorbeeld een reparatie van het dak wordt overeengekomen en de werkzaamheden wel vooruit zijn betaald, maar niet worden uitgevoerd. In dat geval kan de uitvoerder aansprakelijk gesteld worden om de contractuele verplichting na te komen. Veelal gaat er aan de contractuele aansprakelijkheid een ingebrekestelling vooraf. Bekijk hier een voorbeeld van een ingebrekestelling.

Wettelijke aansprakelijkheid

Bij wettelijke aansprakelijkheid heeft een partij iets gedaan waardoor schade ontstaan is. Denk aan het voorbeeld van de waterschade. Wanneer er waterschade is ontstaan door bijvoorbeeld een lekkage met als oorzaak achterstallig onderhoud van de badkamer. In dat geval kan de gevolgschade worden verhaald. Er is sprake van wettelijke aansprakelijkheid indien er sprake is van het volgende:

ü  Er is sprake van een onrechtmatige daad EN

ü  Er is sprake van schade EN

ü  De schade is toe te rekenen aan een dader EN

ü  Er is sprake van een causaal verband EN

ü  Er is sprake van relativiteit

Risico aansprakelijkheid

Bij risico aansprakelijkheid is er geen sprake van opzet, maar is er welk schade ontstaan. Voor risico aansprakelijkheid zal er over het algemeen sprake zijn van een verzekering die de schade dekt. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die een fout maakt tijdens het opmaken van bouwtekeningen. De werkgever zal gedekt zijn voor de schade die daardoor ontstaat. Ook kan bijvoorbeeld schade ontstaan door huisdieren of kinderen. In dat geval is er ook sprake van risico aansprakelijkheid.

Situaties aansprakelijkheid

In het verkeer kan een deelnemer van het verkeer aansprakelijk gesteld worden voor een ongeluk. Wanneer bijvoorbeeld 2 auto’s tegen elkaar botsen, heeft 1 van de bestuurders aansprakelijkheid. In dat geval zal die bestuurder aansprakelijk gesteld worden om de schade te betalen. In veel gevallen zal er een verzekering zijn welke de schade zal vergoeden. 

In een woning kan het zijn dat er een lekkage ontstaat. De bewoner waar de schade van de lekkage plaats vindt, zal de schuldige aansprakelijk kunnen stellen voor de herstelkosten. Afhankelijk van de oorzaak van de schade, zullen de kosten gedekt zijn door de verzekering. Wanneer de lekkage wordt veroorzaakt door achterstallig onderhoud, zal de verzekering de schade niet dekken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken bij particulieren. Het is van belang om goed te informeren wat er wel en niet door de verzekering wordt gedekt. Ook zit er vaak een maximaal bedrag aan vast, over het algemeen wordt gezegd dat er voor minimaal 1,25 miljoen verzekerd moet worden. Lees meer over aansprakelijk stellen in het verkeer. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken bij bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer tijdens het werk iets beschadigd, of wanneer er sprake is van letselschade door toedoen van een werknemer.

Voorbeeld brief aansprakelijk stellen

Om iemand aansprakelijk te stellen kunt u een brief sturen. Hieronder staan 2 voorbeeld brieven om iemand aansprakelijk te stellen. 

Voorbeeld brief aansprakelijk stellen schade woning

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST

 

Betreft: aansprakelijk stellen

Plaats en datum

  

Geachte heer/mevrouw, 

Op (datum) heeft er een lekkage plaatsgevonden in mijn slaapkamer. Er is een ruime hoeveelheid water door het plafond en de muren gelopen.

U heeft werkzaamheden verricht aan het dak van mijn woning. Na onderzoek blijkt de oorzaak van de lekkage te zijn geweest dat u het dak niet voldoende heeft afgedekt tijdens de werkzaamheden. In de nacht van (datum) op (datum) heeft tijdens zware regenval daardoor een lekkage kunnen ontstaan.

Hierbij stel ik u daarom aansprakelijk voor de schade die is ontstaan in mijn woning. Ik verzoek u een schade expert in te schakelen om de hoogte van de schade te inventariseren. Zoals ik nu kan zien omvat de schade verfwerk, herstellen elektra en schade aan het bed.

Graag verneem ik binnen 10 werkdagen van u, bij gebreke waarvan ik zelf een schade expert in zal schakelen.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: kostenoverzicht wasserette

Voorbeeld brief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad algemeen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

  

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

PER GEWONE EN AANGETEKENDE POST


Betreft: schade door onrechtmatige daad 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Op (datum) heeft u een onrechtmatige daad verricht, waardoor ik schade heb geleden. Ik stel u hierbij aansprakelijk, omdat de schade aan u kan worden toegerekend.

De schade is ontstaan door (omschrijving van de onrechtmatige daad). Gezien het feit dat u de onrechtmatige daad heeft verricht, bent u aansprakelijk voor de door mij geleden schade. 

De schade bestaat uit het volgende:

Omschrijving van de schade

Ik verzoek u binnen 14 dagen de schade aan mij te vergoeden. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer (IBAN) ten name van (Naam). Wanneer u niet over gaat tot de betaling van de door mij geleden schade, zie ik mij genoodzaakt een juridisch traject te starten.

  

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlage: kostenoverzicht wasserette

Download de voorbeeld brieven in Word

Aansprakelijk stellen schade woning

Aansprakelijk stellen algemeen