Financieel plan

Een financieel plan geeft een helder beeld van de financiële haalbaarheid van je bedrijfsplannen. Met behulp van een goed plan kan je mogelijk geldschieters vinden om in je bedrijfsplan te investeren. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een investeringsbegroting, een financieringsbegroting, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting. Ook een weergave van je privé financiën kan een onderdeel zijn van de financieringsbegroting, dit is voornamelijk bij een eenmanszaak of VOF van toepassing. 


Investeringsbegroting en financieringsbegroting

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting staat de financieringsbehoefte om te starten met het bedrijf. Het is een totaal overzicht van alle kosten die bij de start komen kijken. 


Vaste activa

Dat zijn de vaste investeringen, zoals bijvoorbeeld overnamekosten, verbouwingskosten, gereedschappen, hardware, transportmiddelen en vergunningen. Ook eventuele waarborgsommen moeten daarin meegenomen worden, zoals bijvoorbeeld de borg van de huur van een bedrijfspand. 


Vlottende activa

Een schatting van de variabele kosten worden ook in de investeringsbegroting meegenomen. Denk daarbij aan de voorraden, de verzekeringskosten, de aanloopkosten en de kosten voor een eventuele opening, werkkapitaal (kasgeld) en de voorfinanciering van de BTW. Bij de vlottende activa is het aan te raden om een deel onvoorziene kosten mee te nemen. Er gaan altijd zaken iets anders dan gepland en daarvoor is het goed om een post op te nemen, zodat je voorbereid bent en de plannen voort kunt zetten. 

Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting staat hoe je de investeringen gaat voldoen. Dit zal over het algemeen een stukje eigen vermogen zijn en een deel vreemd vermogen. Je geeft een weergave van deze beschikbare middelen weer in de financieringsbegroting. 

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting staan de omzet, inkoop, de kosten en de winst van het bedrijf. Aan de hand van de exploitatiebegroting kan worden gekeken of er verwacht wordt dat het bedrijf potentie, levensvatbaarheid heeft. 


De exploitatiebegroting is dus een essentieel onderdeel van een goed financieel plan. Je maakt de exploitatiebegroting voor het eerste jaar op maandniveau en daarnaast ook een begroting voor de komende 5 jaar (per jaar). Aan de hand van je begroting voor 5 jaar kan worden gekeken of de investeringen kunnen worden terugbetaald. 

Lees hier meer over het opstellen van een exploitatiebegroting

Liquiditeitsbegroting

In de liquiditeitsbegroting wordt bekeken of er voldoende financiële middelen zijn om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de omzet en kosten, maar ook naar de betalingstermijnen. Wanneer je bijvoorbeeld 90 dagen moet wachten voordat een factuur wordt betaald, zal dit van invloed zijn op je liquiditeit en zal je daar extra financiële middelen voor op moeten nemen in je investeringsbetoging. 


Lees hier meer over de liquiditeitsbegroting en download een voorbeeld in Excel. 

Privé situatie

Bij een eenmanszaak of VOF is de privé situatie van de eigenaar van belang. Wanneer je afhankelijk bent van de inkomsten, is het belangrijk om in te schatten of je voldoende inkomsten gaat genereren om deze te voldoen. Wanneer dat niet het geval is, zal je daar een extra post voor moeten maken. 

Download het financieel plan in Excel

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.