Brief loonstopvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief loonstop, 3 voorbeeld brieven om het loon van een medewerker stop te zetten. Het loon van een medewerker kan in verschillende situaties worden stopgezet. Let er op dat u de juiste formulering gebruikt. Loonstop betekent dat er geen loon betaald wordt, loonopschortring betekent dat het loon op een later tijdstip alsnog zal worden betaald. 


Situaties loonstop

In de volgende gevallen kan het loon worden stopgezet. 

  • wanneer de arbeidsongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt door de betreffende werknemer
  • wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt bij indiensttreding
  • wanneer de werknemer zonder gegronde reden de genezing belemmert of vertraagt, de aangeboden passende arbeid niet verricht, weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen, weigert mee te werken aan het verzuimtraject, een WIA-uitkering later aanvraagt dan wettelijk is voorgeschreven

Bespreek bij twijfel de situatie met de bedrijfsarts en een jurist. 

Voorbeeld brieven loonstop

Voorbeeld brief loonstop werkweigering

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonstop passend werk

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Van de bedrijfsarts hebben wij doorgekregen dat u per (datum) passende arbeid kan verrichten. Op advies van de bedrijfsarts hebben wij voor u passende werkzaamheden gevonden en deze zijn op (datum) met u besproken door onze verzuim coördinator.

Op (datum) zou u starten met de passende werkzaamheden, maar u bent niet verschenen op de werkplek. De bedrijfsarts heeft contact met u opgenomen en u heeft aangegeven geen zin te hebben om weer aan de slag te gaan. De bedrijfsarts heeft ons aangegeven dat de passende werkzaamheden prima door u kunnen worden verricht en dat er geen enkele medische reden is waarom u deze niet zou kunnen verrichten.

Op (datum) hebben wij nogmaals met u gesproken en u alsnog in de gelegenheid gesteld om de passende werkzaamheden te gaan verrichten. Wederom bent u niet op de werkplek verschenen.  

Wij zien de situatie nu als werkweigering en zullen per direct een loonstop doorvoeren. Per (datum) wordt uw loon stopgezet. Verder zullen wij indien u blijft weigeren om passende werkzaamheden te verrichten overgaan tot een ontslagprocedure.

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u terecht bij uw verzuim coördinator (Naam).

 

Met vriendelijke groet,


Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonstop weigering meewerken re-integratietraject

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats, datum

Betreft: brief loonstop weigering medewerking verzuimtraject

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u zich bij ons ziek gemeld en sindsdien heeft u geen werkzaamheden meer voor ons verricht. Conform ons verzuimbeleid hebben wij meerdere malen contact met u gezocht om een afspraak in te plannen om een plan van aanpak op te stellen. Daarbij hebben wij tot 2 maal toe een afspraak voor u ingepland bij de bedrijfsarts en u daarvan telefonisch en schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Tot op heden bent u op geen enkele afspraak verschenen en heeft u op geen enkele manier meegewerkt aan het re-integratietraject. U weigert alle medewerking en komt daarbij uw verplichtingen conform uw arbeidsovereenkomst en het bij u bekende verzuimbeleid niet na.

Omdat u op geen enkele manier meewerkt aan uw re-integratie zullen wij uw loon per direct stopzetten. De loonstop gaat in per (datum) en wij zullen een ontslagtraject in gaan zetten.

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u terecht bij uw verzuim coördinator (Naam).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief loonstop 

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger


Plaats, datum

Betreft: brief loonstop foutieve informatie

 

Geachte heer/ mevrouw (Naam),

Op (datum) heeft u zich bij ons ziek gemeld wegens fysieke klachten aan uw armen. De ziekmelding vond plaats 2 dagen na het verstrijken van uw proeftijd.

Na uw bezoek bij de bedrijfsarts is gebleken dat u deze klachten al ruim 2 jaar heeft en daardoor als ruim 2 jaar geen fysieke werkzaamheden heeft kunnen verrichten. De reden van uw klachten blijkt van dusdanige aard dat er voor u geen uitzicht is om nog fysieke werkzaamheden te verrichten. Dit is sinds 2 jaar bij u bekend.

Uw functie bij ons bedrijf is een fysieke functie, wat bij u bekend is. U heeft ons verkeerd geïnformeerd en uw fysieke klachten niet bij ons gemeld. U was op de hoogte dat u de functie niet zou kunnen uitoefenen en op zeer korte termijn in een verzuimtraject zou belanden.

Wij nemen het u zeer kwalijk dat u ons foutief heeft geïnformeerd en we gaan daarom een ontslagvergunning aanvragen. Daarbij zetten wij uw loon stop per (datum). Wij betreuren het dat het zo moet lopen, maar zien geen andere mogelijkheid.   

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u terecht bij uw verzuim coördinator (Naam).

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download brief loonstop werkweigering

Download brief loonstop weigering re-integratie

Download brief loonstop foutieve informatie

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeelden.