Begeleidende briefvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Een begeleidende brief stuur je ter verduidelijking van een document wat je opstuurt. Bijvoorbeeld wanneer je een contract naar iemand stuurt, dan komt daar een begeleidend schrijven bij. Daarin geef je bijvoorbeeld aan dat je een exemplaar getekend retour wil ontvangen en dat je mogelijk nog andere stukken wenst te ontvangen. Het kan ook zijn dat je in de brief extra uitleg geeft over het contract


Op Topvoorbeelden vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld brieven. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het maken van bezwaar tegen een besluit, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je brieven en zorgen dat je het gewenste doel bereikt.


Een zakelijke brief heeft een standaard opmaak: 

  • NAW gegevens verzender en ontvanger;
  • Plaats en datum;
  • Betreft regel;
  • Aanhef;
  • Inleidende alinea;
  • Vervolg alinea('s)
  • Slot alinea;
  • Groet;
  • Naam en handtekening;
  • Eventuele bijlagen.  


Bekijk op deze pagina voorbeeld begeleidende brieven en ga direct aan de slag. 


Voorbeeld begeleidende brieven

Bekijk hieronder de 6 voorbeeld brieven ter inspiratie. 

Voorbeeld begeleidende brief arbeidsovereenkomst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Arbeidsovereenkomst

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij heten u van harte welkom als nieuwe medewerker bij (Bedrijfsnaam).

In vervolg op de aangename gesprekken ontvangt u hierbij in tweevoud de arbeidsovereenkomst. Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen en na akkoord beide exemplaren per pagina te paraferen, ondertekenen en een exemplaar retour te zenden aan ons.

Tevens ontvangen wij de loonbelastingverklaring (door u ingevuld en ondertekend) gaarne zo spoedig mogelijk retour.

Indien dit nog niet gebeurd is, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk langs te komen bij onze vestiging, zodat wij uw ID-bewijs (paspoort of identiteitskaart) kunnen inzien en hiervan een kopie kunnen maken. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u contact opnemen met ondergetekende. Helaas kunnen wij niet tot betaling van salaris overgaan, indien wij geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs hebben gemaakt voor ons personeelsdossier.

Mocht u vragen hebben over de u toegestuurde papieren, dan vernemen wij dat graag.

Verder zien wij uit naar een prettige samenwerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld begeleidende brief beëindigingsovereenkomst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Beëindigingsovereenkomst

Plaats en datum

  

Geachte heer/mevrouw,

Zoals besproken op (datum) bevestigen wij dat we genoodzaakt zijn om gezien de huidige economische situatie het met jou bestaande dienstverband te beëindigen. Gelet op de geldende opzegtermijn beëindigen wij het dienstverband per (datum).  

Hierbij ontvang je in de bijlage een beëindigingsovereenkomst in tweevoud.

Het daarin verwoorde aanbod is geldig tot (datum). Indien het aanbod niet binnen deze termijn is aanvaard, is het aanbod vervallen en kun je daaraan geen enkel recht ontlenen. 

Ik verzoek je de overeenkomst zorgvuldig door te lezen en na akkoord één van de exemplaren te paraferen, te ondertekenen en te retourneren aan mij in bijgevoegd antwoordenveloppe. Je zult 2 maanden herroepingsrecht hebben.

 

Mocht je nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld begeleidende brief contract

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Contract

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij zenden wij u conform afspraak in tweevoud de overeenkomst die betrekking heeft op de werkzaamheden die onze Naam namens Bedrijf voor Bedrijf verricht.

Wij verzoeken u vriendelijk een exemplaar van deze overeenkomst ondertekend en per blad geparafeerd aan ons te retourneren. 

Tevens vindt u een exemplaar van onze Algemene Voorwaarden bijgevoegd.

 

Met vriendelijke groet,

  

Naam afzender

Handtekening afzender

 

Bijlagen:        

ü  overeenkomst in tweevoud

ü  exemplaar Algemene Voorwaarden

ü  retourenveloppe

Voorbeeld begeleidende brief leaseovereenkomst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Leaseovereenkomst 

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand vindt u de gebruikersovereenkomst van uw leaseauto. Wij verzoeken u vriendelijk om een van de exemplaren door u ondertekend retour te zenden.

Tevens ontvangen wij graag een kopie van uw rijbewijs, indien nog niet in ons bezit.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld begeleidende brief opdracht overeenkomst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Opdrachtovereenkomst

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Conform onze gesprekken zenden wij u ingesloten in tweevoud de ondertekende opdrachtovereenkomst. Wij verzoeken u vriendelijk een exemplaar per pagina geparafeerd en ondertekend aan ons te retourneren.

Tenslotte verzoeken wij u om een geldig kopie ID-bewijs of paspoort toe te zenden, evenals een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld begeleidende brief urenstaat

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Urenstaat

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u onze urenstaten toe. Om een en ander in de toekomst soepel te kunnen laten verlopen, zetten wij hieronder de belangrijkste onderdelen van de uren- en loonadministratie op een rijtje:

                                                

Vakantie uren

Het melden van vrije uren dient minimaal 2 dagen van tevoren te geschieden bij afdeling Personeelszaken.

 

Ziekte

In geval dat u door ziekte niet in staat bent werkzaamheden te verrichten, dient dit door of namens u voor 9:00 uur of op het tijdstip dat u de werkzaamheden staakt, zowel bij afdeling Personeelszaken te worden gemeld.

 

Bijzonder verlof

Het opnemen van bijzonder verlof voor tandartsbezoek, bruiloften e.d. moeten minimaal één week van tevoren worden gemeld bij afdeling Personeelszaken en op de urenstaat worden vermeld bij het vakje “bijzonderheden”.

 

Reiskosten

Gemaakte reiskosten worden achteraf vergoed. Dat betekent bijvoorbeeld dat de reiskosten van de maand december op de loonstrook van de maand januari worden vergoed.

 

Loon

Het loon wordt rond de (dag) van elke maand overgemaakt en tegelijk hiermee verzenden we een loonstrook.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met afdeling Personeelszaken, op telefoonnummer 0000000000. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Je kunt een brief uitprinten en ondertekenen, maar je kunt er ook voor kiezen om hem digitaal te ondertekenen. Lees hier meer over digitaal ondertekenen

Download de voorbeeld begeleidende brieven

Download hieronder de voorbeeld begeleidende brieven in Word. Klik op de plaatjes en de download start direct.