Brief zorgverlofvoorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

Brief zorgverlof, je kunt zorgverlof opvragen om iemand die ziek is in je omgeving te verzorgen. Er is een verschil tussen kortduren en langdurig zorgverlof. In principe s je werkgever verplicht om je (wanneer je aan de wetten en regels voldoet) zorgverlof toe te kennen. Het mag alleen worden geweigerd wanneer het bedrijf door je verlof in ernstige problemen zal komen.

Er zijn algemene wetten en regels met betrekking tot zorgverlof, of de regeling staat beschreven in je cao of personeelsreglement.

 

Zorgverlof geldt voor de verzorging van mensen uit je directe omgeving:

kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);

anderen die deel uitmaken van je huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante);

bekenden (iemand met wie je een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat je de zorg moet verlenen).  Voorwaarde is wel dat je de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof geldt voor de eerste acute zorg, bijvoorbeeld om een ziek kind van school op te halen, of met een naaste naar het ziekenhuis te gaan.

Kortdurend zorgverlof

Als u een zieke in uw naaste omgeving wilt verzorgen, heb je recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En jij bent de enige die de zieke zorg kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kan je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen omdat er dan al verzorging is.

Kortdurend verlof gaat in op het tijdstip waarop je het opnemen ervan meldt aan je werkgever. Wanneer dit op dat moment niet mogelijk is, meld je het zo snel mogelijk. Wanneer het bedrijf door je zorgverlof in ernstige problemen komt, kan je werkgever na de melding het verlof stoppen. Dat kan niet meer op een later moment.

Langdurend zorgverlof

Als je iemand uit je omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heb je recht op langdurend zorgverlof. Je kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit je omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat je de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof vraag je, minimaal 2 weken voordat je et verlof op wil nemen, schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn. Het is overigens niet verplicht dat de persoon die je gaat verzorgen in Nederland woont, het zorgverlof kan ook voor iemand die in het buitenland woont worden aangevraagd.

Voorbeeld brief zorgverlof kortdurend

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum

Betreft: brief zorgverlof kortdurend

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een verzoek in om kortdurend zorgverlof op te nemen.

Per (datum) is (persoon) ziek geworden en ik ben de enige persoon in de omgeving die zorg kan geven. De relatie met de persoon waar ik zorg aan wil geven is (omschrijving relatie).

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen ben ik uiteraard bereid daartoe. Ik kan indien gewenst een doktersverklaring aan u overhandigen.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en vraag aan u om mij op korte termijn te informeren of mijn verzoek wordt goedgekeurd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld brief zorgverlof langdurig

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Plaats en datum                                                               

Betreft: brief zorgverlof langdurend

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een verzoek in om langdurend zorgverlof op te nemen.

Per (datum) is (persoon) ziek geworden en ik ben de enige persoon in de omgeving die zorg kan geven. De relatie met de persoon waar ik zorg aan wil geven is (omschrijving relatie). Naar verwachting zal ik de zorg op me dragen tot (datum).

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen ben ik uiteraard bereid daartoe. Ik kan indien gewenst een doktersverklaring aan u overhandigen.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en vraag aan u om mij op korte termijn te informeren of mijn verzoek wordt goedgekeurd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld brieven

Download voorbeeld brief zorgverlof kortdurend

Download voorbeeld brief zorgverlof langdurig

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeeld documenten.