Aanzegbrief



voorbeeld-office-button-alle-zakelijke-brieven
topvoorbeelden-alle-brief-voorbeelden

In een aanzegbrief staat of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel of niet zal worden verlengd. Een werkgever is bij contracten van langer dan 6 maanden verplicht om een aanzegbrief naar de werknemer te sturen. Dit moet een maand voor het eindigen van het tijdelijke contract worden gedaan. Wanneer de werkgever dot niet doet, heeft de werknemer recht op 1 x het maandsalaris als vergoeding. Dit geldt ongeacht of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

Wanneer de werkgever te laat is voor bijvoorbeeld 1 week met het informeren van de werknemer over de eventuele verlening geldt dat de werknemer voor de periode dat de werkgever te laat is recht heeft op een vergoeding. In dit geval 1 weeksalaris. 

Voorbeeld aanzegbrief

Bekijk hieronder de 2 voorbeelden van een aanzegbrief.

Voorbeeld aanzegbrief verlengen arbeidsovereenkomst

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Verlengen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Op (datum) zijn wij met elkaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor de functie van (functie). Deze arbeidsovereenkomst duurt tot (datum).

Hierbij bevestigen wij dat wij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd graag verlengen voor de duur van (termijn). Dit houdt in dat uw volgende arbeidsovereenkomst zal eindigen op (datum).

 

In de bijlage treft u de nieuwe arbeidsovereenkomst aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze overeenkomst zorgvuldig door te lezen en 1 getekend exemplaar aan ons te retourneren.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Voorbeeld aanzegbrief niet verlengen

Naam afzender

Straat en huisnummer afzender

Postcode en plaats afzender

 

AAN

Naam ontvanger

Straat en huisnummer ontvanger

Postcode en plaats ontvanger

 

Betreft: Aflopen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Plaats en datum

 

Geachte heer/mevrouw (Naam),

Op (datum) zijn wij met elkaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor de functie van (functie. Deze arbeidsovereenkomst loopt af op (datum).

Helaas moeten wij u mededelen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd gaat worden. Dit betekent dat uw arbeidsovereenkomst eindigt per (datum).

Wij zullen verder zorgdragen voor een correcte afhandeling van uw reserveringen. Uiterlijk (datum) zal uw eindafrekening worden opgesteld en naar u worden overgemaakt. Eventuele te veel opgenomen vakantiedagen zullen hiermee worden verrekend.

Wij verzoeken u contact op te nemen met afdeling personeelszaken om een afspraak te maken met betrekking tot de in bruikleen gegeven middelen.

Op verzoek kunnen wij u een aanbevelingsbrief toezenden.

 

Bedankt voor uw inzet, wij wensen u veel succes in uw verdere loopbaan.

 

 

Naam afzender

Handtekening afzender

Download de voorbeeld aanzegbrieven

Download de voorbeeld aanzegbrief waarbij de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Download de voorbeeld aanzegbrief waarbij de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Lees meer over de aanzegtermijn op de site van de Rijksoverheid